КАК ДА СИ ОТГЛЕДАШ ХАМЕЛЕОН

Историята на кредитите започва от дълбоката древност. Някога е съществувала натурална размяна за стоки между производителите. Така се появява и първата форма на кредитиране и първия сред кредитите, търговския кредит.

Търговските кредити се прилагат между участници в размяна на стоки, а те от своя страна поддържат директни взаимоотношения. По този начин се предоставя формата на реален стоков капитал за купувача, който е клиента и той се задължава да изплати тази форма след известен период от време. Теглените кредити се изплащат на база сумата изтеглена наред с лихвата.

Характерното за търговските кредити е, че се отпускат в стокова форма, което е в резултат на продажба на стоки, чрез отлагане на плащането във времето. Този метод на работа играе важна роля за съвременната икономика.
Другата основна форма на кредитиране са банковите кредити. Те представляват схема, по която се отпускат парични средства или тяхното заемане. Този вид кредити също се зараждат от древността и продължават да имат съществено значение и в съвременната икономика.

Банковите кредити възникват много след търговските кредити. Данни за датирането му съществуват от зараждането и с възникване и развитие на банките, като вид кредитни институции. В годините напред кредитите придобиват множество разновидности и достигат до сложни съвременни деривати, които водят след себе си световната финансова криза от 2008 г, която съществува и днес.

По отношение на кредитната задлъжнялост се взема предвид базата за текущо състояние на кредитите, просрочията по погасителни и активни кредити за определен годишен период, а това оказва и влияние върху бъдещи финансирания или обезпечавания по заема. На база получаваните доходи се изчислява възможният максимум за отпускане на суми по кредити; трудовите правоотношения и непрекъсната заетост, както и наличие на текущи други кредити.

Срока на просрочие също има своя роля и значение.